Tezos

Tezos

Đây là Tezos

?Video

Xem phần giới thiệu này về United?new blockchain và bộ công cụ đào tạo, Tezos ...

  • đã xuất bản thời gian 22 tháng 2Quảng cáo

Sự đổi mới

?Video

Chủ đề của video thứ hai của chúng tôi giới thiệu đối tác mới Tezos là sự đổi mới ...

  • đã xuất bản thời gian 22 tháng 2Quảng cáo

Bền vững

?Video

Từ khóa trong video thứ ba của chúng tôi giới thiệu đối tác Manchester United?new là bền vững ...

  • đã xuất bản thời gian 22 tháng 2Quảng cáo

Cộng đồng

?Video

Khái niệm này được đề cập trong video thứ tư của chúng tôi giới thiệu đối tác mới Tezos của chúng tôi là cộng đồng ...

  • đã xuất bản thời gian 22 tháng 2Quảng cáo