Điều khoản & Điều kiện bán hàng

Điều khoản và điều kiện bán hàng của Manutd.com

Trang này chứa các liên kết đến tất cả các bộ điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc mua vé, khách sạn hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác do Manchester United cung cấp theo thời gian. Vui lòng nhấp vào mô tả có liên quan dưới đây để mở tài liệu PDF có chứa các Điều khoản này.

Để xem PDF, bạn sẽ cần Tải xuống Adobe Reader.