Nhận xét

Bạn đã có phản hồi? Chúng tôi đang lắng nghe ...

Tại Manchester United quan điểm của bạn thực sự quan trọng với chúng tôi, vì vậy chúng tôi rất thích nghe phản hồi của bạn trên Manutd.com mới.

Có hai cách để cung cấp phản hồi cho chúng tôi. Đầu tiên, mắt đại bàng trong số các bạn có thể phát hiện ra một lỗi mà chúng tôi đã bỏ lỡ trong thử nghiệm của chúng tôi trong giai đoạn beta, trong trường hợp đó bạn có thể báo cáo một vấn đề. Bằng cách này, bạn sẽ giúp chúng tôi xác định - và sửa chữa - bất kỳ lỗi nào còn lại.

Hoặc, nếu bạn chỉ muốn liên lạc và cho chúng tôi biết những gì bạn thực sự nghĩ về trang web mới - chúng tôi cũng thích những đánh giá tích cực! - Sau đó chỉ đơn giản gửi thư điện tử cho chúng tôi.