Điều khoản và điều kiện khuyến mãi

Cạnh tranh, rút ??thăm giải thưởng và điều khoản khuyến mãi

Trang này chứa các liên kết đến các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các cuộc thi sai lầm và cung cấp bởi Manchester United theo thời gian. Vui lòng nhấp vào mô tả có liên quan dưới đây để đọc các điều khoản và điều kiện.

Hầu hết các điều khoản được hiển thị dưới dạng tài liệu PDF - để xem chúng sẽ cần Tải xuống Adobe Reader.

Nếu bạn muốn xem các điều khoản và điều kiện cho vé phù hợp, vé mùa và lòng hiếu khách xin vui lòng Truy cập trang Điều khoản và Điều kiện bán hàng.