Phản hồi của người hâm mộ trang web

Phát hiện ra một vấn đề? Bạn gặp khó khăn khi sử dụng Manutd.com? Hoặc bạn chỉ muốn cung cấp phản hồi về trang web chính thức? Chúng tôi thực sự đánh giá cao bạn nói với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào mà bạn đã gặp phải, điều này giúp chúng tôi cải thiện.

Sử dụng biểu mẫu bên dưới, vui lòng cung cấp một tài khoản chi tiết về bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải: cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt, cho chúng tôi biết bạn đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ nào, cũng như thiết bị và trình duyệt Internet bạn đang sử dụng.

Vấn đề/phản hồi của bạn
Sự mô tả
Thông tin thiết bị