Tư cách thành viên đầy đủ
Ngoài các lợi ích của tư cách thành viên chính thức của 'Lite', một thành viên 'đầy đủ' bao gồm một gói thành viên đầy đủ các hàng hóa độc quyền. Một loạt các gói thành viên có nội dung bespoke có sẵn cho các thành viên dưới 1, 1-4, 5-10, 11-15 và hơn 16 tuổi
Lite thành viên
Tư cách thành viên này bao gồm một thẻ thành viên kỹ thuật số cho phép bạn truy cập độc quyền vào vé Premier League.
Tư cách thành viên cao cấp
Ngoài các lợi ích của tư cách thành viên chính thức 'đầy đủ', một thành viên 'cao cấp' chỉ có sẵn với số lượng hạn chế và bao gồm một gói hàng hóa thành viên cao cấp, đặc biệt.
Danh sách chờ vé mùa
Vui lòng chọn danh mục tuổi của bạn và nếu bạn muốn trả tiền đặt cọc để nhận ưu tiên để mua vé mùa (tiền gửi sẽ được khấu trừ từ chi phí vé của bạn).

Giỏ cá nhân

Chỉnh sửa